///Europinis kukmedis (Taxus baccata) – Aukštis 65 cm – Kaina 55 €