///Bukasis puskiparisis ‘Tedy Bear’ (Chamaecyparis obtusa) – Aukštis 70 cm – Kaina 12,00 €