///Bukasis puskiparisis ‘Gold Star’ (Chamaecyparis obtusa) – Aukštis 10 cm – Kaina 11,30 €