///Bukasis puskiparisis ‘Draht’ (Chamaecyparis obtusa) – Aukštis 50 cm – Kaina 7,80 €